Några olämpliga utdrag ur "Konst- och Underbok", tryckt 1766

En nyligen colligerad och utur åskillige Auctoribus Sammansatt Konst- och Underbok, tryckt 1766.

(Med 97 olika löjligheter)

...

Nr 39

At gjöra, thet under dansandet swetten enom så swart som Bläck framkomma skal, hwilket kortwilligt och löjeligt är at anse.

Se til, at tu then person, hwilken tu thetta puts aktar gjöra, aftonen tilförene, något lampenswart uti strumporna hemliggen lägger, så upstiger thetta under dantsen, och gjör then framkommande swetten så swart som bläck, och lärer then andra intet weta, hwarutaf thetta kommer, hwilket et artigt puss är.

Nr 40

At föreställa et helt sällskap såsom Morianer

När tu tine gäster et puss skyldig äst, och har lust at öfwer bordet se them swarta, så tag watn, hwar uti et galläpple upwekt är, och med rosen-watten något wälluktande gjordt, lätt them icke allenast händerna utan och ansigtet twätta, så kan ingen märcka, låt them sedan uppå et handkläde, som med Victriol-watn twättat är, torcka sig, så se the ut så swarta som Morianer.

...

Nr 51

En Höna at tilreda, så at hon utur fatet löper, när man af henne skära wil

 

Gif en Höna win at dricka, så låter hon plåcka sig, lägg så dess hufwud emellan wingarna, och tag 8 ägge-gulor, hwarmed tu henne rundt omkring smörjer, sätt så hönan för elden, så uplöpa ägge-gulorna, sedan lägg henne på et fat och bär henne in på bordet; tå man nu utaf henne skära wil, löper hon utur fatet och öfwer bordet sin kos, hwilket lustigt är at på se.